HomeAboutCoursePromotionNewsKnowledgeCenterContactBusiness
  • 1.png
  • handwriting 2.png
  • junior-program-2014.png
  • lucky-draw-7.png
  

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี
โครงการ The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

โลกสดใส หัวใจรีไซเคิล

จากโครงการประกวดวาดภาพ Global Art Thailand Competition 2011 ที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ตและเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมาในหัวข้อ โลกสดใส หัวใจรีไซเคิล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆใช้ความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์กับการรีไซเคิลขยะเหลือใช้ ให้ธรรมชาติยังคงอยู่สวยงามต่อไป ก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองจำนวนมาก

สำหรับผลงานดีเด่นที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการมีทั้งหมด 44 ชิ้น แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-5 และรางวัลดีเด่นในแต่ละกลุ่มอายุ คือ กลุ่ม A (อายุ 4-6 ปี), กลุ่ม B (อายุ 7-9 ปี), กลุ่ม C (อายุ 10-12 ปี)และ กลุ่ม D (อายุ 13 ปีขึ้นไป) ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

Group A (อายุ 4-6 ปี)

groupA


รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4

ศุภัทชา พิทักษ์ไตรรงค์ |   บุญสิตา  ทวีรัตน์  เขมณัฏฐ์  ศรีกมลรัตน์ |  ณัชชานันท์ แตงอ่อน |  ฑิฆัมพร  ไวคกุ

 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5

ภูริณัฐ ปั้นมีรส | รมิฐิตา  ขันธ์ดวง | พจน์  รุ่งเรืองบางชัน | กิตติพัฒน์  จูสิงห์ |สริตา ยุวธนาการ

 
รางวัลชมเชย  

รดา ศิริมาตยาพันธุ์ | ตุลย์ ศรีวิเศษ | อัญญมณีนัน   ภัทรกชกร | ปาณิสรา เอื้อศักดิ์ | ปวีณ์ธิดา  เหล่าบุศณ์อนันต์
พรรษกรณ์ ตั้งกิจสถาพร | ชัญญานุช เกตุเรืองรอง | วริทธิ์นันท์ ทั่วด้าว | พงค์พัศ เมธเศรษฐ | ปัณฑ์ชยุตม์ วิเศษสินธุ์ | ลัทธวิทย์ สัณหจริยา
เกสรา เชาว์วรวิญญู |  อชิรญา  ธนาภาสวัฒน์ | ปุณณวรรธน์  โภคนิภา | นภสร  วีรวันวาร | อุษาวรรณ ค้าขาย | วรกาญจน์  หิรัญกิติศักดิ์
นันท์นิชา ผิรังคะเปาระ | ปภาสร โชติจินดา | พิมพ์วลัญช์  ลิมปชัย | ฟ้าใส ฉัตรศรีนพคุณ | ปีติภัทร   บุญมี | ชนิถนาถ  หนูแท้
ชนากานต์ ลิขิตกิจจนนท์ | ทิพย์ธัญญา  แก้วประเสริฐ

 

Group B (อายุ 7-9 ปี)

groupB


รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4  

เวอร์จิเนีย  มนัสปิยะ | ธัญชนก   ตันอมาตยรัตน์ | ณิชารีย์ วิชชุไตรภพ | ณัฐชยา ดำริห์ | เฌนิศา ศิริวงษ์ศีลป์

 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5  

จุฑาพัจน์  เหล่าบุศณ์อนันต์ | รุจิภาส   นวการชัยดิฐ | จิดาภา  จิวะนันทกะ | ณัฐนิธ  นิธิวัชรินทร์ | วิธรรญาต์  ใจอู่

 
รางวัลชมเชย
 

 พชรอร  พูดสงวน | ชนม์วรรณ  ประไพภูมิ | ณัฐนนท์ หนูเสน | ก้องกนก นิ่มเจริญ | ธนภรณ์  โทสุวรรณ์ | วชิรวิทย์  วงศ์จำปา
ธวัลรัตน์ อนุการสกุลชูลาภ
| ศิวรัตน์  วงษ์เจริญสิน | กัญวรา โกอัฐวาพร | นราธิป แตงอ่อน | พรรณกนก  รัชตากร | ธนชาติ  สุวรรณเสวี
ณภัทร ดอนมงคล
| จิรวํฒน์ โอษะคลัง | ชัยธวัช สหภัทรจิตร | สิรวิชญ์ จิมากร | สุภาวิตา พลสัมฤทธิ์ | จิรญา คลังทิพรัตน์ | ณัฐภัทร ลิขิตกิจจานนท์
ศุภวิชญ์ ทับทิม
| รุจีพัชร กำพุสิริ | ภานุวัฒน์ วิทยประภารัตน์ | ภัทริน พฤฒิอาภากุล | ญาณ์ชุดา เฉิน | ภรัณยู แสงพัฒนากรกิจ

 

Group C (อายุ 10-12 ปี)

groupC

 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4  

อัญวรรณ เตชะมาถาวร | ศศินิภา สุขโชติ | วรัญญา  บุญเสน | กิตติมา  ทวีมั่นพุทธกาล | จิรัฏฐพร เทพช่วย

 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5  

กรพินธุ์  อ่ำสกุล | ทนตวรรณ  คงสบาย | ญาณิศา แท่นนิล | ศรัณย์  ละเลิศ | ธนัญภรณ์  โภคนิภา

 
รางวัลชมเชย  

จิราวรรณ แหวนเพชร | ชนินาถ  สุวรรณกุล | พฤทธิ พฤทธิบุญญกุล | พระอาทิตย์ วิเลิศศักดิ์ | ณัฏฐณิชา กาญจนกุลดำรง
ศิวกร  วัชรวิทยสุนทร
| เพชร  จีระเรืองรอง | วริษฐา ฐิตวัฒน์ | สุรภา คงจันทร์ | อภิชญา  ทองเรือง | ชลธิชา  ทองแท้ | ศุภกานต์ ศานติชาติศักดิ์
ธนัญชนก  ภักดีราช
| ปองทิพย์ เวโรจน์วาณิช | เบญจพร  ทัศนะบรรจง | ศุภกร พัฒนวศิน | ณัฐณิชา กาญจนาพิทักษ์ | จีราพร วิริยะ 
วนภัสร์ เกรียงไกรเวคิน | ศรุดา จิยะเจริญ | อาทิตติยา นาคมาศ | ญาณิศา งานเพียรเลิศ | ณัฏฐา จั่นแย้ม | เจตน์ กิตติโชติรัตน์ | วรัญญา แสนอินยศ

 

Group D (อายุ 13 ปีขึ้นไป)

groupD

 

รางวัลชมเชย  

ศุภชัย  พงศ์สัมฤทธิ์ผล | ชลธิศ  เต็มศิริพงศ์ | สรวิชญ์ เหงี่ยมไพศาล | แพรธาร เงินแก้วทิพย์ | พนธกร อ่ำสกุล

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี
โครงการ The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

โลกสดใส หัวใจรีไซเคิล

จากโครงการประกวดวาดภาพ Global Art Thailand Competition 2011 ที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ตและเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมาในหัวข้อ โลกสดใส หัวใจรีไซเคิล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆใช้ความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์กับการรีไซเคิลขยะเหลือใช้ ให้ธรรมชาติยังคงอยู่สวยงามต่อไป ก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองจำนวนมาก

สำหรับผลงานดีเด่นที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการมีทั้งหมด 44 ชิ้น แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-5 และรางวัลดีเด่นในแต่ละกลุ่มอายุ คือ กลุ่ม A (อายุ 4-6 ปี), กลุ่ม B (อายุ 7-9 ปี), กลุ่ม C (อายุ 10-12 ปี)และ กลุ่ม D (อายุ 13 ปีขึ้นไป) ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

GAmag

GAcenter

GAjoin

GAinvestment

GAguest